• روابط عمومی آموزشگاه :

  • 0912-6835208

      OPHTHALMOLOGIST
  CITY 

 

 

 

  NAME
  tehran   Mr.nedaeefar
  tehran   Mr.mokhtari far
  tehran   Mr.molazadeh
  esfehan   Miss.tanbakoee
  tehran     Mr.fadaefar
  shiraz   Mr.mehrzadi
  tehran   Mr.molazadeh