• روابط عمومی آموزشگاه :

  • 0912-6835208

      PATOLOGIST
  CITY

 

 

 

NAME
  tehran   Miss.amani
  tehran   MR.akbari
  khoy   MR.moadab
  mashhad   Kh.sadeghi
  shiraz   MR.sheikhol eslam
  mashhad   kh.sadeghi
  babol sar   kh.ghahari
  tehran   kh.ghanadi
  maraghe   kh.shirazi
  mashhad   Mr.soltani
  mashhad   Mr.mosaviyan
  gholestan   Mr.abotalebi
  karaj   Mr.hajiagae
  boshehr   Mr.hadadi
  tehran   Mr.hamidi
  rasht   Miss.satari
  tehran   Mr.khandan
  tehran   Mr.mosaviyan
  hamedan   Mr.vaghefi
  maragheh   Miss.shirzadi
  tehran   Mr.roshani
  shiraz   Miss.mokhtari